REGULAMIN KONKURSU
POD NAZWĄ „Teraz albo nigdy”

§1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Teraz albo nigdy” , zwanego dalej „Konkursem”, w tym w szczególności zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki organizatora oraz prawa i obowiązki uczestników Konkursu.
§2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani administrowany przez Facebook Inc., a Facebook Inc. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku organizacją Konkursu.
§3. Organizatorem konkursu jest Helse Clinic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spóła komandytowa z siedzibą w Poznaniu (61-803), przy ul. Święty Marcin 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00005884, zwana dalej „Helse Clinic”.
§4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www. https://helseclinic.com.pl/ w zakładce Promocje
§5. Konkurs trwa od 10.01.19 r. od godz. 10:00 do 14.01 2019 r. do godz. 24:00.
§6. W Konkursie może wziąć udział każda osoba posiadająca miejsce stałego zamieszkania w Polsce oraz pełną zdolność do czynności prawnych, zarejestrowana w internetowym serwisie społecznościowym Facebook (www.facebook.com), zwana dalej „Uczestnikiem”.
§7. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są pracownicy Helse Clinic oraz osoby świadczące na rzecz Helse Clinic pracę na podstawie stosunków prawnych innych niż umowa o pracę.
§8. Uczestnik, który uchybi któremukolwiek z postanowień Regulaminu zostanie zdyskwalifikowany od udziału w Konkursie. Użycie konta w serwisie społecznościowym Facebook zarejestrowanego na nieprawdziwe dane osobowe uprawnia Organizatora do odrzucenia Uczestnika z uczestnictwa w Konkursie.
§9. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Udział w Konkursie Uczestnik zgłasza poprzez zamieszczenie w okresie trwania Konkursu, o którym mowa w § 5, na profilu Helse Clinic w portalu społecznościowym Facebook komentarza do informacji o Konkursie, zwanej dalej „Postem Konkursowym”, zawierającego zdjęcie przedstawiające Uczestnika wraz z mamą – obrazujące Waszą wyjątkową relację i miłość.
§10. Każdy uczestnik może wziąć udział w danej edycji konkursu tylko raz. Skasowanie komentarza do Postu Konkursowego nie uprawnia do ponownego udziału w Konkursie.
§11. Nagrodą w Konkursie jest jedno podwójne zaproszenie na event Kino Kobiet Helios na dzień 16.01.19 godzina 17:00
§12. Zwycięzca konkursu zostanie osoba, wyłoniona przez Jury. Wybrana zostanie najlepszego komentarza.
§13. Organizator bezpośrednio po ogłoszeniu wyników Konkursu powiadomi Zwycięzców Konkursu o czasie i szczegółach związanych z przekazaniem Nagrody.
§14. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie upubliczniona na profilu Helse Clinic w portalu społecznościowym Facebook w ciągu 24 godzin, od zakończenia danej edycji Konkursu. Imiona i nazwiska zwycięzców Konkursu będą opublikowane na Facebooku Helse Clinic..
§15. Helse Clinic nie pokryje i nie odprowadzi, w przypadkach tego wymagających, podatku od nagród na konto właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych.
§16. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, jak również zamiany Nagrody na inną rzecz ani ekwiwalent pieniężny. Prawo do Nagrody nie może zostać przeniesione na inną osobę.
§17. Uczestnikom nagrodzonym w Konkursie oprócz nagród przewidzianych Regulaminem nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.
§18. Przystępując do Konkursu w sposób określony w § 9, Uczestnik prace wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz ich wykorzystanie wyłącznie na potrzeby Konkursu.
§19. W przypadku wygrania Nagrody Uczestnik wyraża zgodę na publikacje i publiczne wykorzystanie, bez dodatkowego wynagrodzenia, swojego imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania oraz wizerunku.
§20. Wszelkie reklamacje związane z przebiegiem lub wynikami Konkursu winny być składane na piśmie, listem poleconym, na adres Helse Clinic określony w § 3 z dopiskiem Konkurs „Kobiecy Marzec”- Reklamacja Konkursu “, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, przy czym rozstrzygająca jest data wpływu reklamacji do Helse Clinic. Reklamacje nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
§21. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Helse Clinic w terminie 14 dni od jej otrzymania. Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie o wynikach postępowania reklamacyjnego – listem poleconym. Decyzje Helse Clinic w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.
§22. Każda Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres zwrotny i numer telefonu Uczestnika zgłaszającego reklamację, a także dokładny opis i powód reklamacji.
§23. Wszelkie ewentualne spory wynikające z realizacji Konkursu strony będą starały się rozwiązać w sposób polubowny. W przypadku nie dojścia do polubownego rozwiązania ewentualnego sporu, spór rozstrzygnięty będzie przez sąd właściwy dla siedziby Helse Clinic.
§24. Helse Clinic nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Uczestnika.
§25. Wszelkie opisy Konkursu wykorzystane w materiałach reklamowych oraz promocyjnych niniejszego Konkursu mają wyłącznie charakter ogólny i informacyjny. Moc wiążącą posiada jedynie Regulamin.
§26. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w niniejszym Regulaminie nie naruszających podstawowych zasad Konkursu.
§27. Uczestnik przystępujący do Konkursu akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu oraz jednocześnie oświadcza, iż spełnia wszystkie niezbędne warunki uczestnictwa.
§28. Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem regulują przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza przepisy Kodeksu cywilnego, dotyczące przyrzeczenia publicznego.